Štatistiky: ako vyzeral prvý štvrťrok 2023?

  foto identita

  Vytvorili sme prehľadné štatistiky, ktoré budeme pravidelne uverejňovať každý štvrťrok. Pozrite si naše štatistiky o ochrane oznamovateľov.

  Vysvetlivky

  Počet ľudí, ktorí obrátili na úrad – počet ľudí, ktorí sa na ÚOO obrátilo prostredníctvom formulára, telefonickej linky, poštou a ďalšími komunikačnými kanálmi.

   

  Počet riešených prípadov v pôsobnosti úradu – počet riešených prípadov zahŕňa oznámenia, poradenstvo oznamovateľom, konania súvisiace s ochranou oznamovateľov, poradenstvo právnickým osobám, expertnú činnosť, kontrolnú činnosť a iné.

   

  Počet prijatých oznámení – počet oznámení, ktoré ÚOO prijal ako orgán príslušný na prijímanie externých oznámení a ktoré sa dotýkali skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania a majú presah na verejný záujem.

   

  Počet oznamovateľov, ktorí získali ochranu – počet oznamovateľov, ktorí urobili kvalifikované oznámenie a ktorým bola udelená ochrana prokuratúrou alebo iným správnym orgánom.

   

  Počet prípadov s trestným oznámením – počet prípadov riešených ÚOO v danom štvrťroku, v ktorých bolo podané trestné oznámenie. Zahŕňa trestné oznámenia v už existujúcich prípadoch, aj nové prípady, v ktorých už bolo podané trestné oznámenie.

   

  Počet prípadov s podaním na správny orgán – počet prípadov riešených ÚOO v danom štvrťroku, v ktorých bolo podané podanie na správny orgán. Zahŕňa nové podania na správne orgány v už existujúcich prípadoch, aj nové prípady, v ktorých už bolo podané podanie.

  Similar articles