Whistleblowing nie je porušením zmluvnej mlčanlivosti

  Americká komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) v úvode roka 2024 vyslala súkromným spoločnostiam jasný odkaz, že dohoda o mlčanlivosti nie je nadradená informovaniu o možnom porušení zákona.

  V januári SEC vystavila jednej z najstarších spoločností na svete poskytujúcej finančné služby – JPMorgan Chase & Co. pokutu 18 miliónov dolárov za to, že počas viac ako troch rokov od stoviek svojich klientov vyžadovali podpísanie dohody o mlčanlivosti, ktorá obmedzovala oznamovanie možných porušení zákona o cenných papieroch. Bolo to totiž v priamom rozpore so zákonom o burze cenných papierov.

  Oznamovanie nezákonnej činnosti sa rovnako podľa európskej smernice a našej legislatívy nepovažuje za porušenie štandardnej zmluvnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

  Každý zamestnávateľ na Slovensku s viac ako 50 zamestnancami (vo verejnej sfére s viac ako 5) musí mať zo zákona nastavený interný systém oznamovania nezákonných činností. To znamená, že v práci máte určené kanály, cez ktoré možno bezpečne podať oznámenie, aj zodpovedného pracovníka, ktorý ho následne preverí.

  Ak máte ale dôvodné obavy, že by vaše oznámenie nebolo objektívne preverené, vždy sa môžete obrátiť na nás, a to aj anonymne, prostredníctvom nášho zabezpečeného formulára.

  Similar articles