Official documents of the office

    Etický kódex zamestnanca Úradu na ochranu oznamovateľov [.pdf, 134 kB]
    Interná smernica ÚOO o ochrane oznamovateľov [.pdf, 907 kB]