Náležitosti žiadosti o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu na základe § 12 zákona o ochrane oznamovateľov

  Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

  Túto žiadosť podáva zamestnanec-oznamovateľ.

  Žiadosť zamestnanca-oznamovateľa o pozastavenie pracovnoprávneho úkonu má obsahovať:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa,
  • označenie zamestnávateľa oznamovateľa,
  • označenie pracovnoprávneho úkonu, ktorý žiada oznamovateľ pozastaviť (napríklad výpoveď),
  • dátum, kedy sa oznamovateľ o pracovnoprávnom úkone dozvedel (napríklad dátum doručenia výpovede),
  • dátum, kedy oznamovateľ urobil oznámenie,
  • označenie orgánu, na ktorom oznamovateľ urobil oznámenie,
  • zdôvodnenie, prečo sa oznamovateľ domnieva, že sa jedná o odvetu za urobenie oznámenia,
  • prílohy (pracovná zmluva, výpoveď, kópia oznámenia o protispoločenskej činnosti).

  Ako podať žiadosť:

  • poštou v listinnej podobe na adresu úradu, podpísané vlastnoručným podpisom žiadateľa,
  • ústne do zápisnice úradu v podateľni (v čase úradných hodín),
  • elektronicky, s kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, teda prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.