Logo UOO

  Hľadáme dodávateľa platformy na bezpečné podávanie oznámení a webového sídla ÚOO

  Banner

  Nahlasovanie nekalých praktík je citlivá záležitosť, ktorá vyžaduje dôveru. Uvedomujeme si, že k budovaniu bezpečného prostredia neodmysliteľne patrí aj ochrana oznamovateľa, pripravujeme preto riešenie, ktoré whistleblowerom umožní oznámiť podnet bezpečne, a ak si to budú želať, aj anonymne.

  Spôsobov, ako oznámiť protispoločenskú činnosť, je viacero; oznamovatelia môžu poslať zásielku  poštou na adresu úradu (Námestie slobody 29, 811 06, Bratislava), alebo využiť podateľňu úradu (pondelok a piatok: 8.00 – 12.00, streda: 12.00 – 16.00). 

  Najrýchlejším a najpohodlnejším spôsobom podávania oznámení, ktorý navyše funguje bez časového obmedzenia, je využitie online formuláru na našej webovej stránke. Toto dočasné riešenie nahradí po ukončení verejného obstarávania nová platforma online oznamovania. Termín na predkladanie ponúk je do 14. februára 2022 o 09.00 hod.

  Bezpečné a funkčné prostredie  

  Výhodou novej platformy bude, že oznámenia bude možné podávať aj anonymne a naši právnici sa k nim dostanú ihneď. Zároveň nám pri zachovaní bezpečnej komunikácie  umožní oznamovateľov spätne kontaktovať, sprevádzať ich celým procesom podania oznámenia, poprípade im poskytnúť ochranu.

  Platforma, teda formulár prispôsobený na mieru potrebám oznamovateľov, bude integrovaná do nového webového sídla Úradu, ktorý je rovnako predmetom tejto zákazky.

  Okrem ochrany údajov oznamovateľov bude nová platforma jednoduchá a prehľadná pre všetkých používateľov a používateľky. 

  Verejná inštitúcia, verejný kód  

  Predmet zákazky je definovaný detailne v Prílohe č. 1a (Platforma podávania oznámení) a Prílohe č. 1b (Webové sídlo) k Súťažným podkladom. Podstatou zákazky je vytvorenie  platformy pre podávanie oznámení, vytvorenie nového webového sídla úradu a integrácia platformy do tohto sídla.

  Súčasťou zákazky je zároveň aj správa a riešenie problémov po dobu 4 rokov a ďalšie doplňujúce plnenia v zmysle Súťažných podkladov.

  Úrad má transparentnosť a službu verejnosti v DNA, je pre nás preto prirodzené, že kód našej oznamovacej platformy po ukončení súťaže a nasadení riešenia zverejníme ako open source a bude aj s manuálom k dispozícii pre iné štátne či súkromné subjekty.

  Súťažné podklady

  • výzva na predkladanie ponúk (pdf)
  • informácia o zmene (pdf)
  • vysvetľovanie zákazky (pdf)
  • odôvodnenie nezrušenia použitého postupu (pdf)
  • záznam z prieskumu trhu (pdf)

  Podobné články