Kto chráni whistleblowerov v Európe, prečítajte si novú publikáciu

    Whistleblowing je dôležitým nástrojom pri odhaľovaní nezákonnej činnosti a nekalých praktík páchaných v organizáciách vo verejnej aj súkromnej sfére, a tým prispieva k udržiavaniu morálnych a zákonných noriem týchto organizácií a spoločnosti ako celku. Ochrana whistleblowerov v Európe viac prenikla do širšej verejnej diskusie najmä po prijatí Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie v októbri 2019. V reakcii na tento vývoj vznikla aj medzinárodná sieť NEIWA (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities), ktorá združuje verejné organizácie zodpovedné za ochranu whistleblowerov v Európskej únii. V čase písania reportu sa sieť skladala z 27 členov a 2 pozorovateľov. Cieľom tohto reportu je predstaviť organizácie združené v rámci tejto siete a predstaviť prehľad ich právomocí a kompetencií tak v oblasti podpory a ochrany oznamovateľov ako aj vo vzdelávaní a zvyšovaní povedomia verejnosti.

    Podobné články