Logo UOO

  Status chráneného oznamovateľa – kto ho udeľuje a pred čím vás chráni

  Náš úrad sprevádza oznamovateľov celým procesom oznámenia nezákonnej činnosti – od poradenstva o tom, či ide o nezákonnú činnosť, či ako ju oznámiť, cez podanie trestného oznámenia, až po rozhodnutie súdu. Často sú nám však pripisované aj právomoci, ktoré nemáme. Napríklad vydanie tzv. statusu chráneného oznamovateľa pri podaní trestného oznámenia.

  Aj keby to tak z logiky veci a najmä podľa nášho názvu mohlo byť, zákon v skutočnosti túto kompetenciu priznal inštitúciám, ktorým môžete tiež podať oznámenie o nezákonnej činnosti, ale na rozdiel od nás majú právomoc ju vyšetrovať a vinníka postihovať.

  Prokuratúra alebo správny orgán

  Prvou z nich je prokuratúra, kde možno oznámiť trestné činy. Druhou inštitúciou, ktorá môže udeliť status chráneného oznamovateľa, je správny orgán, ktorý zároveň môže vo svojej oblasti ukladať pokuty. Takými organizáciami sú napríklad Slovenská inšpekcia životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva, Úrad pre verejné obstarávanie či inšpektoráty práce.

  Správne orgány môžu viesť konania o správnych deliktoch – teda o porušeniach zákona v rámci rôznych oblastí, za ktoré správny orgán spravidla ukladá pokuty. Ak ste si napríklad v práci všimli nezrovnalosti pri verejnom obstarávaní a máte podozrenie, že došlo k porušeniu pravidiel pri verejnom obstarávaní, môžete sa obrátiť priamo na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vám zároveň v súvislosti s vaším oznámením môže udeliť status chráneného oznamovateľa.

  Ako to funguje v prípade, že chcete oznámiť trestný čin na prokuratúre? Vezmime si opäť za príklad verejné obstarávanie. Ak máte podozrenie, že išlo o zámerné machinácie, napríklad spôsobom, že váš kolega oslovil dve ďalšie firmy, aby sa do tendra zapojili s nižšou cennou, alebo prijal úplatok za to, že zabezpečí konkrétnej firme výhru v tendri a máte na to aj konkrétne dôkazy, môžete podať trestné oznámenie na miestnej prokuratúre. Ak si myslíte, že podaním trestného oznámenia môžete byť ohrozený v práci, môžete požiadať o udelenie ochrany prokurátora. O status chráneného oznamovateľa však môžete požiadať aj neskôr, počas prebiehajúceho trestného konania (u prokurátora) alebo konania o správnom delikte (u správneho orgánu).

  Aké je to kvalifikované oznámenie

  Podmienkou, aby ste získali ochranu, je podanie tvz. kvalifikovaného oznámenia. Zákon hovorí, že je to také oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej nezákonnej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa. Či spĺňa túto podmienku určí práve prokurátor či správny orgán, ktorý bude následne dané oznámenie preverovať, resp. ho postúpi vyšetrovateľovi na ďalšie vyšetrovacie úkony.

  O ochrane sa dozvie váš zamestnávateľ

  O tom, že vám bola ochrana poskytnutá, je písomne informovaný váš zamestnávateľ. Práve tento aspekt je potrebné si uvedomiť. Udelením ochrany totiž získava informáciu, že ste oznamovateľom, aj váš zamestnávateľ. Informáciu o tom, že vám bola udelená ochrana posiela prokurátor alebo správny orgán aj nášmu úradu. A to práve preto, aby sme zabezpečili, že nebudete trpieť za to, že ste upozornili na nekalé praktiky na pracovisku. To znamená, že dohliadneme na to, aby ste neboli prepustený z práce, preradený na nižšiu pozíciu, finančne znevýhodnený, jednoducho, aby zamestnávateľ voči vám nemohol podniknúť žiadne kroky, s ktorými nesúhlasíte.

  Ochránime vás pred pomstou

  Úrad na ochranu oznamovateľov teda vstupuje na scénu v momente, ak by vás chcel zamestnávateľ napríklad prepustiť. Aby bola takáto výpoveď platná, najskôr o tom musí upovedomiť nás, pričom naši právnici dôsledne preskúmavajú dôvody výpovede a rozhodnú, či tak môže alebo nemôže zamestnávateľ urobiť.

  V tomto bode je dôležité vysvetliť ešte jednu vec. Ak ste chránený oznamovateľ, neznamená to, že ste vo svojej pracovnej pozícii takpovediac „zabetónovaný“ alebo beztrestný. Aj naďalej si musíte riadne plniť svoje pracovné úlohy. Ochranu pred výpoveďou alebo iným odvetným opatrením vám totiž vieme garantovať iba v prípade, ak náš úrad zhodnotí, že ich jediným dôvodom je snaha zamestnávateľa pomstiť sa vám za vaše oznámenie. Ak vážne porušíte pracovnú disciplínu a zamestnávateľ sa rozhodne vás sankcionovať alebo prepustiť, je možné, že úrad na takýto úkon, ktorý nesúvisí s vaším oznámením, dá súhlas.

  Aj s ochranou identity

  Ak sa bojíte pomsty zamestnávateľa a neželáte si, aby pred vaším zamestnávateľom bola zverejnená vaša identita ako oznamovateľa nezákonnej činnosti na pracovisku, môžete požiadať prokurátora alebo správny orgán len o vydanie písomného potvrdenia o tom, že ste urobili kvalifikované oznámenie. V praxi to znamená, že zamestnávateľ logicky nebude musieť žiadať o náš súhlas na akýkoľvek pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasíte, no spomínané potvrdenie môže byť pre vás užitočné v prípadnom súdnom spore s vaším zamestnávateľom.

  Čo v situácii, ak vaše oznámenie nebolo vyhodnotené ako kvalifikované a status chráneného oznamovateľa ste nedostali? Aj v takomto prípade vám dokáže Úrad na ochranu oznamovateľov pomôcť vyhnúť sa možným odvetám zamestnávateľa. V ďalšom blogu vám podrobne vysvetlíme ako.

  Podobné články