Logo UOO

  Čo máme na mysli, keď hovoríme o verejnom záujme

  Človeka môžeme podľa zákona považovať za oznamovateľa, ak jeho oznámenie splní tri základné podmienky. Oznamovateľ sa o nekalej praktike dozvedel pri výkone svojej práce, oznámenie podáva v dobrej viere a jeho obsahom sú skutky, pri ktorých došlo k ohrozeniu verejného záujmu.

  Definovať verejný záujem však nie je ľahké a legislatíva na to tiež nemá jednoznačnú odpoveď, žiadny zákon ho totiž presne nešpecifikuje. V oblasti práva je potrebné verejný záujem preukazovať pri každom prípade osobitne a rozdielny pohľad naň majú aj jednotlivé spoločenskovedné odbory.

  Všeobecne prospešné = vo verejnom záujme

  V oblasti ochrany oznamovateľov sa na verejný záujem môžeme pozerať ako na opak osobného záujmu. Znamená to, že ide o niečo, čo presahuje záujmy jednotlivca. Ak je niečo vo verejnom záujme, má to vplyv na viac ako jedného zamestnanca alebo pracovný kolektív, ide o vplyv na celú našu spoločnosť alebo jej časť.

  Treba pri tom zdôrazniť, že tento vplyv musí byť vždy všeobecne prospešný. Verejný záujem môžeme chápať ako niečo, čo je najvhodnejšie pre všeobecné dobro spoločnosti. Teda napríklad hospodárne nakladanie s verejnými financiami, ochrana životného prostredia alebo verejného zdravia.

  Verejný a verejnejší

  V prípadoch, keď sa rozhoduje o tom, či je niečo vo verejnom záujme, zvyknú sa posudzovať aj všetky ostatné záujmy, ktoré majú dotknuté strany sporu – či už ide o ich súkromné, alebo iné verejné záujmy. Jeden príklad na vysvetlenie.

  Predstavte si, že je potrebné vyvlastniť pozemky pre stavbu novej diaľnice. Diaľnicu zväčša môžeme pokladať za niečo, čo je vo verejnom záujme. Na jednom z pozemkov však stojí škola alebo sa tam nachádza vzácny biotop, v ktorom hniezdi chránené vtáctvo, ktoré sú tiež všeobecne prospešné a mať ich je vo verejnom záujme. Ktorý z verejných záujmov je teda dôležitejší? Odpoveď je, že posudzovať sa musí každý prípad osobitne, aj s celým kontextom.

  Verejný záujem má byť prospešný väčšiemu počtu osôb. Nemôže byť ale v rozpore s platnými právnymi predpismi a nemožno ho chápať ako bezpodmienečný záujem na niečom. To znamená, že aj ak je niečo v záujme verejnosti, nemôžeme v mene toho napríklad ohrozovať zdravie osôb alebo životné prostredie.

  Kolektívny záujem nie je automaticky aj verejným záujmom

  Oznámenia, ktoré prijíma náš úrad, sa majú týkať nezákonnej činnosti, ktorá má negatívny vplyv na verejný záujem. Nemajú slúžiť na nápravu akejkoľvek nespravodlivosti, o ktorej sa človek na pracovisku dozvie a ktorá je v súkromnom alebo kolektívnom záujme.

  Do agendy ochrany oznamovateľov teda nespadajú konflikty medzi kolegami, alebo sťažnosti na zlé pracovné podmienky, pretože, aj keď ide o negatívne javy, ktorých odstránenie určite je v kolektívnom záujme, nemajú väčšinou priamy vplyv na celú verejnosť alebo na hodnoty, ktoré sú pre celú spoločnosť zásadné.

  Ak by sme si to mali zhrnúť, môžeme povedať, že verejný záujem sa týka celej spoločnosti alebo jej časti a musí byť pre ňu všeobecne prospešný. Posudzuje sa vždy s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu a nemali by sme si ho zamieňať s individuálnym alebo kolektívnym záujmom. Preto, ak ste sa pri výkone svojej práce stretli napríklad s korupciou, machináciami vo verejnom obstarávaní, konaním, ktoré ohrozuje životné prostredie alebo verejné zdravie, môžete na našom úrade podať oznámenie a my vás budeme celým procesom sprevádzať.

  Ak sa váš prípad netýka ohrozenia verejného záujmu, na tejto stránke sa dozviete, na ktorú inštitúciu sa môžete obrátiť.

  Podobné články