Logo UOO

  Smernica číslo 4/2023 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov (v znení Dodatku č. 1)

  Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon”), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

   

  Úrad na ochranu oznamovateľov (ďalej len „úrad”) chce aj touto smernicou prispieť k transparentnej a etickej kultúre na pracovisku. Zamestnanci a osoby v inom obdobnom vzťahu s úradom majú mať možnosť bezpečne, s dôverou a bez obáv z postihu oznámiť akúkoľvek nekalú praktiku, s ktorou sa stretnú pri výkone svojej práce.

  Úrad deklaruje, že všetky podnety budú preverené, oznamovateľ chránený a zistené porušenia budú podľa svojho druhu v zmysle príslušných zákonov riešené.

   

   

  Článok 1

  Úvodné ustanovenia

   

  1. Táto smernica upravuje najmä postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia”), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

  1. Úlohou smernice je zabezpečiť bezpečné a efektívne oznamovanie a preverovanie oznámení týkajúcich sa všetkých nekalých praktík, s ktorými sa zamestnanci úradu a osoby v inom obdobnom vzťahu s úradom stretnú pri výkone svojej práce.

  1. Fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu s úradom, dbá na to, aby jej správanie a konanie pri výkone pracovných činností neviedlo k porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov ani nevzbudzovalo ten dojem.

  1. Dohľad nad dodržiavaním protikorupčných pravidiel a prevenciou protispoločenskej činnosti a zároveň nad funkčnosťou a efektívnosťou vnútorného systému oznamovania a preverovania oznámení vykonáva v úrade predsedníčka úradu.

   


  Článok 2

  Základné pojmy

   

  Na účely tejto smernice sa rozumie:

  1. zamestnávateľ – úrad

  2. zodpovedná osoba – osoba, ktorá plní úlohy vyplývajúce zamestnávateľovi z § 10 a § 11 zákona. Zodpovednou osobou úradu sú vnútorný kontrolór úradu a zamestnanec poverený vedením Osobného úradu. V prípade neprítomnosti alebo konfliktu záujmov jedného z nich práva a povinnosti zodpovednej osoby prechádzajú na riaditeľa Právneho odboru úradu. Predsedníčka úradu zabezpečí zodpovednej osobe nezávislé plnenie jej úloh. Zodpovedná osoba nemôže byť za riadny výkon svojich úloh postihovaná.

  3. oznámenie – uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti

  4. kvalifikované oznámenie – oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu jej páchateľa

  5. závažná protispoločenská činnosť –

  1. trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,

  2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

  4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

  1. oznamovateľ – fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere

     1. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

     2. urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,

     3. urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,

     4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že

      • urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

      • urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

      • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

      • je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení,

  1. chránený oznamovateľ – osoba, ktorá podľa zákona urobila kvalifikované oznámenie, o čom jej prokurátor alebo orgán príslušný na konanie v správnom delikte doručil písomné oznámenie o poskytnutí ochrany

  2. odvetné opatrenie – konanie alebo opomenutie konania v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom oznamovateľa vyvolané oznámením alebo zverejnením informácií o protispoločenskej činnosti a ktoré oznamovateľovi alebo osobe podľa § 1 ods. 4 písm. a) až e) zákona spôsobilo alebo môže spôsobiť neopodstatnenú ujmu. Odvetným opatrením je najmä:

  1. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,

  2. skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,

  3. odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,

  4. zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,

  5. zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,

  6. neposkytnutie odbornej prípravy,

  7. disciplinárne opatrenie,

  8. nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,

  9. poškodzovanie dobrej povesti,

  10. odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,

  11. zrušenie licencie alebo povolenia

  1. iným obdobným vzťahom – výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkcie člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť

  2. pracovnoprávnym vzťahom – pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer

  3. dotknutou osobou – fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej oznámenie smeruje

  4. konaním v dobrej viere – konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé, v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

   

   

  Článok 3

  Podávanie oznámení

   

  1. Nikomu nesmie byť bránené v oznamovaní protispoločenskej činnosti; bránením podaniu oznámenia sa rozumie napríklad odmietnutie prijatia oznámenia alebo akékoľvek konanie, ktorého cieľom je zmariť, sťažiť alebo spomaliť podanie oznámenia. Konanie osoby, ktorá bude brániť podaniu oznámenia, sa vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu môže považovať za závažné alebo za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. V prípade, ak sa oznamovateľ domnieva, že mu zodpovedná osoba bránila v podaní oznámenia, môže túto skutočnosť oznámiť priamo predsedníčke úradu, ktorá preverí postup zodpovednej osoby, ktorá mala brániť v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

  1. Oznámenie úradu možno podať ústne zodpovednej osobe alebo písomne prostredníctvom:

  1. e-mailovej adresy [email protected], ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovedným osobám

  2. pošty na adresu úradu s označením na obálke “INTERNE CHRÁNENÉ”

  3. ústneho podania; oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu podľa vzoru v Prílohe č. 1, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.

  1. Oznámenie možno podať aj externými kanálmi, resp. prostredníctvom iného orgánu príslušného na prijatie oznámenia, ktorým je okrem úradu:
  1. prokuratúra
  2. správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou
  3. príslušné inštitúcie, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie

  1. Oznámenie obsahuje informáciu o protispoločenskej činnosti, ktorú sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozuje verejný záujem, hospodárenie či dobré meno úradu.

  1. Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a musí byť z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.

  1. Aby bolo možné dôkladne preveriť oznámenie, oznamovatelia by mali, pokiaľ je to možné, poskytnúť vo svojich oznámeniach nasledovné informácie:

  1. detailný popis skutku so všetkými známymi podstatnými skutočnosťami (čo sa stalo, kde, kedy, aké správanie viedlo k podozreniu, kto je podozrivý, atď.)

  2. informáciu, ako oznamovateľ informácie, ktoré sú predmetom oznámenia, získal

  3. či existujú svedkovia, resp. iné zainteresované osoby (uviesť a identifikovať)

  4. či má oznamovateľ k dispozícii konkrétne podklady alebo dôkazy (doložiť)

  5. či oznamovateľ o tejto záležitosti už s niekým hovoril a ak áno, s kým

  6. totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa – ak sa oznamovateľ rozhodne podať oznámenie, anonymne, svoju totožnosť neuvádza

  Ak oznamovateľ podá podnet anonymne, môže zamestnávateľovi uviesť anonymný emailový kontakt, prostredníctvom ktorého môže naďalej komunikovať a odpovedať na prípadné otázky. Zamestnávateľ je zároveň povinný potvrdiť prijatie oznámenia a informovať oznamovateľa o výsledku prešetrenia oznámenia prostredníctvom tejto emailovej adresy.

  1. Podanie oznámenia úradu nezbavuje oznamovateľa povinnosti oznámenia alebo prekazenia trestného činu podľa Trestného zákona.

   

   

  Článok 4

  Prijímanie a evidencia oznámení

   

  1. Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe a je ho možné podať aj anonymne. Ak je podané nadriadenému zamestnancovi či predsedníčke úradu, tí ho bezodkladne doručia zodpovednej osobe spôsobom uvedeným v Čl. 3 ods. 2. Zároveň sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s oznámením, predovšetkým o skutočnostiach, ktoré by mohli identifikovať oznamovateľa, prípadne dotknuté osoby.

  1. Zodpovedná osoba je povinná prijať každé oznámenie a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo jeho podaniu či prevereniu.

  1. Zodpovedná osoba bezodkladne zaeviduje každé oznámenie v evidencii oznámení oddelene od evidencie ostatných písomností a najneskôr do siedmich dní potvrdí oznamovateľovi prijatie oznámenia.

  1. Evidencia sa vedie v písomnej podobe a je dostupná výlučne zodpovednej osobe. Predsedníčka úradu má právo vyžiadať si od zodpovednej osoby evidenciu za účelom kontroly postupu zodpovednej osoby v konkrétnej veci, najmä na základe podnetu oznamovateľa podľa Čl. 3 ods. 1 tejto smernice. Ak sa oznámenie týka činnosti predsedníčky úradu, právo vyžiadať si evidenciu za účelom kontroly postupu zodpovednej osoby má podpredseda úradu; zodpovedná osoba v takom prípade predsedníčke úradu evidenciu nesmie poskytnúť. Zodpovedná osoba evidenciu chráni pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím alebo iným neoprávnením nakladaním, pričom dbá na to, aby sa zamedzil prístup neoprávnených osôb k nej.

  1. Oznámenie je uložené v spisovom obale v uzamknutej skrini. Po ukončení preverovania oznámenia je písomná dokumentácia uložená v zapečatenej obálke a uložená v archívnej krabici v uzamknutej skrini v archíve.

  1. Oznámenie sa eviduje po dobu troch rokov v rozsahu:

  1. poradové číslo oznámenia podľa poradia jeho doručenia a roku doručenia

  2. dátum doručenia oznámenia

  3. ak oznámenie nebolo anonymné, meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa

  4. predmet oznámenia

  5. výsledok preverenia oznámenia

  6. dátum skončenia preverenia oznámenia

   

   

  Článok 5

  Preverovanie oznámení

   

  1. Zodpovedná osoba posúdi na základe obsahu a ďalších znakov podaného oznámenia, či ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti, oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti alebo iné podanie a rozhodne o ďalšom postupe.

  1. Zodpovedná osoba je povinná preveriť každé oznámenie do 90 dní odo dňa potvrdenia jeho prijatia; ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia.

  1. Oznámenia preveruje zodpovedná osoba. Ak je to nevyhnutné, môže si prizvať k prevereniu aj ďalšieho zamestnanca či externého poradcu. Prizvaný zamestnanec alebo externý poradca je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby ako aj o obsahu oznámenia.

  1. Oznámenie nesmie preverovať osoba:

  1. proti ktorej oznámenie smeruje, ani osoba v jej riadiacej pôsobnosti

  2. ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom oznámenia

  3. o ktorej nepredpojatosti možno mať dôvodné pochybnosti vzhľadom na jej vzťah k oznamovateľovi alebo k predmetu oznámenia

  1. Ak oznámenie nemôže preveriť zodpovedná osoba z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku a zároveň nemožno uplatniť Čl. 2 písmeno b) tejto smernice, o príslušnosti na jeho preverenie a následné vybavenie rozhoduje predsedníčka úradu.

  1. Všetky organizačné útvary a všetci zamestnanci úradu sú na základe žiadosti zodpovednej osoby povinní poskytnúť súčinnosť pri preverovaní oznámenia, prerokovaní výsledkov preverenia a spísaní zápisnice z preverenia oznámenia.

  1. Osoba preverujúca oznámenie je oprávnená:

   1. vstupovať do objektov, zariadení, dopravných prostriedkov a na pozemky vlastnených alebo využívaných zamestnávateľom

   2. vyžadovať predloženie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrenia a ostatné informácie potrebné na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti

   3. vyhotovovať kópie originálov dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, ich výpisov, vyjadrení a ostatných informácií potrebných na preverenie oznámenia a na zabezpečenie dôkazov o prípadnej protispoločenskej činnosti a nakladať s nimi

   4. vyžadovať od dotknutej osoby a zamestnávateľa súčinnosť potrebnú na preverenie oznámenia

  1. O preverení oznámenia sa vyhotoví zápisnica podľa vzoru v Prílohe č. 2 tejto smernice. Zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia oznámenia predsedníčku úradu zaslaním tejto zápisnice. Ak sa oznámenie týka činnosti predsedníčky úradu, zodpovedná osoba informuje o výsledku preverenia oznámenia, zaslaním zápisnice, podpredsedu úradu.

  1. Ak sa oznámenie preverovaním preukázalo ako opodstatnené, zodpovedná osoba v zápisnici navrhne opatrenia na nápravu, organizačný útvar, ktorý ich má vykonať a termíny, dokedy tak má spraviť. Po uplynutí navrhovanej lehoty zodpovedná osoba požiada o vypracovanie správy o prijatých opatreniach príslušný organizačný útvar. Ak je potrebné pre posúdenie vhodných opatrení na nápravu súčinnosť iných organizačných útvarov, zodpovedná osoba je oprávnená zvolať takúto pracovnú poradu aj za účasti predsedníčky úradu alebo podpredsedu úradu. Dotknuté organizačné útvary poskytnú zodpovednej osobe pri navrhovaní opatrení na nápravu potrebnú súčinnosť.

  1. Zodpovedná osoba je povinná oznamovateľa písomne oboznámiť s výsledkom preverenia oznámenia a opatreniami, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba je povinná o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná vyžiadať si výsledok vybavenia v rozsahu, ako to umožňuje osobitný predpis a do desiatich dní od doručenia tohto výsledku s ním oboznámiť oznamovateľa.

   

   

  Článok 6

  Odvetné opatrenie a ochrana zamestnanca

   

  1. Odvetné opatrenia voči oznamovateľom sú zakázané. Nikto nemôže byť vystavený diskriminácii, disciplinárnemu konaniu, strate zamestnania či inému postihu za oznámenie protispoločenskej činnosti podané v dobrej viere alebo za odmietnutie podieľať sa na protispoločenskej činnosti. To neplatí, ak sa tento oznamovateľ podieľal na oznamovanej protispoločenskej činnosti a porušení súvisiacich pravidiel a predpisov. Oznamovateľ sa tejto ochrany nemôže vzdať.

  1. Za odvetnú činnosť sa nepovažuje pracovný úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo zmenou pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia alebo rozhodnutia zamestnávateľa alebo preukázateľne nesúvisí s oznámením zamestnanca o protispoločenskej činnosti.

  1. Ak sa zamestnanec domnieva, že skončenie pracovného pomeru alebo zmena pracovného pomeru sa uskutočňuje ako odvetná činnosť, má právo oznámiť podozrenie o odvetnej činnosti zodpovednej osobe ešte pred jej uskutočnením.

  1. Zodpovedná osoba je povinná preveriť oznámenie oznamovateľa o tom, že sa proti nemu uplatňuje odvetná činnosť.

  1. Na podávania, prijatie, evidenciu a preverenie oznámenia o odvetnej činnosti sa primerane použijú ustanovenia Čl. 3, 4 a 5 tejto smernice.

  1. Zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti predsedníčke úradu a oznamovateľovi. Ak sa podozrenia o odvetných opatreniach potvrdia, navrhne v nej nápravné a preventívne opatrenia na zabránenie odvetnej činnosti na pracovisku. Ak sa oznámenie týka činnosti predsedníčky úradu, zodpovedná osoba je povinná podať správu o výsledku preverenia oznámenia o odvetnej činnosti do 15 dní od ukončenia preverenia oznámenia o odvetnej činnosti podpredsedovi úradu a oznamovateľovi.

  1. Voči osobe, ktorá uplatňuje odvetné opatrenie sa uplatnia primerané sankcie v zmysle Čl. 3 ods. 1 tejto smernice.

  1. Oznamovateľ, ktorý podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti orgánu činnému v trestnom konaní alebo správnemu orgánu, môže požiadať prokurátora o preventívnu ochranu podľa § 3 a 4 zákona v rámci trestného konania alebo príslušný správny orgán podľa § 5 a 6 zákona v rámci konania o správnom delikte (status chráneného oznamovateľa). Oznamovateľ, ktorý sa domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu vykonaný pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže tiež požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu podľa § 12 zákona.

  1. Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa primerane vzťahujú aj na blízku osobu oznamovateľa; fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť; fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby; osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením; a zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

   

   

  Článok 7

  Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

   

  •  
   1. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ, zamestnanci a spolupracujúce osoby sú povinní pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, toho, proti komu oznámenie smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri prijímaní a preverovaní oznámenia. Zodpovedná osoba vždy kontaktuje oznamovateľa tak, aby nedošlo k prezradeniu jeho identity (e-mailom, osobne alebo telefonicky). Na poskytnutie informácie o totožnosti oznamovateľa je potrebný jeho písomný súhlas.

  •  
   1. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby trvá aj po ukončení vnútorného preverovania alebo vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, a to aj vtedy, ak sa podozrenie z protispoločenskej činnosti nepreukázalo ako aj po ukončení pracovného pomeru s oznamovateľom alebo dotknutou osobou.

   

   

  Článok 8

  Spracúvanie osobných údajov a ochrana osobných údajov oznamovateľa

   

  1. Pri spracúvaní osobných údajov získaných pri preverovaní oznámenia sa postupuje podľa osobitného predpisu.1
  2. Zodpovedná osoba na účely evidencie oznámenia spracúva osobné údaje v rozsahu uvedenom v Čl. 4 ods. 6 tejto smernice.

  3. Zodpovedná osoba na účely preverovania oznámenia spracúva aj iné osobné údaje ako sú uvedené v ods. 2 tohto článku, ak je to nevyhnutné na riadne a úplné prešetrenie oznámenia.

  4. Osobné údaje uvedené v odseku 2 a 3 sa uchovávajú tri roky odo dňa prijatia oznámenia; tým nie sú dotknuté povinnosti úradu vyplývajúce z osobitných právnych predpisov2.

  5. Oznamovateľ poskytuje také osobné údaje, ktoré sú pravdivé a aktuálne, aby sa nezmarilo preverovanie.

  6. Úmyselné oznámenie nepravdivých skutočností, pri ktorých je zjavné, že oznamovateľ ich nemohol v čase oznámenia odôvodnene považovať za pravdivé, a ktoré môžu poškodiť povesť a dobré meno fyzickej alebo právnickej osoby, sa považuje sa závažné porušenie pracovnej disciplíny.

   

   

  Článok 9

  Účinnosť

   

  Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 01.07.2023 a v celom rozsahu ruší a nahrádza smernicu č. 06/2021 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov.

  č. z.: 1698/2023

  č. s.: : 63/2023

  1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zo dňa 27. apríla 2016 a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

  2 Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernica č. 02/2021 ktorou sa vydáva Registratúrny poriadok Úradu na ochranu oznamovateľov

   

   

   

  Na stiahnutie:

   

  VZOR – Zápisnica o ústnom oznámení [.pdf, 676 kB]

  VZOR – Zápisnica z preverenia oznámenia [.pdf, 570 kB]