Organizačná štruktúra

Tím

Zuzana Dlugošová
predsedníčka

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej advokátskej praxi sa venovala najmä prípadom správneho a ústavného práva, ako aj zastupovaním v prípadoch porušovania základných práv a slobôd. Spolupracovala s viacerými ľudskoprávnymi organizáciami. Hodnotné skúsenosti získala najmä ako právnička pre Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Pôsobila tiež ako poradkyňa pre oblasť právneho štátu pre Veľvyslanectvo USA.  V rámci Justičnej akadémie školila sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov v oblastiach antidiskriminačnej regulácie, medzinárodných mechanizmoch ochrany ľudských práv a o zásadách sudcovskej etiky.Od roku 2016 vyučuje právnu etiku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Matej Uhlík
podpredseda

Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na Central European University v Budapešti. Svoje akademické vzdelanie a skúsenosti si dopĺňal ako štipendista aj v rámci rôznych zahraničných pobytov, napríklad v USA, Nórsku, či na Islande. Skúsenosti s fungovaním v štátnej správe získaval na viacerých ministerstvách a úradoch a blízka je mu aj spolupráca s mimovládnym sektorom. Pred svojím vymenovaním na pozíciu podpredsedu pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci jeho Analytického centra, kde sa podieľal sa na viacerých výskumných a rozvojových projektoch.

Natália Pindrochová
Riaditeľka odboru prevencie
a komunikácie

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje akademické vzdelanie v odbore politológia si doplnila na Vrije Universiteit v Bruseli a skúsenosti v oblasti medzinárodných vzťahov na stáži na slovenskom veľvyslanectve na Kube. Do roku 2013 pracovala v oblasti marketingu a PR pre viaceré súkromné firmy. Po škole nastúpila na americké veľvyslanectvo ako mediálna koordinátorka, neskôr prešla na pozíciu poradkyne na komunikáciu a vzťahy s verejnosťou, kde pôsobila sedem rokov. V rámci dobrovoľníckych aktivít sa venuje rozvojovým projektom so zameraním na mládež a posilňovanie hodnotového vzdelávania.

Juraj Jando
Riaditeľ Právneho odboru

Absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a dvojročné štúdium na Inštitúte medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2012 nastúpil do Kancelárie verejného ochrancu práv, kde sa spočiatku venoval základnému poradenstvu pre občanov. Neskôr sa zameriaval na oblasť ochrany práv osôb obmedzených na osobnej slobode a po trojročnej prestávke, kedy pracoval v medzinárodnej poisťovacej spoločnosti, viedol tím venujúci sa ochrane základných práv a slobôd.