Logo UOO

  Organizačná štruktúra

  Organizačná štruktúra
  Organizačná štruktúra

  Tím

  Zuzana Dlugošová

  Zuzana Dlugošová
  predsedníčka

  Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej advokátskej praxi sa venovala najmä prípadom správneho a ústavného práva, ako aj zastupovaním v prípadoch porušovania základných práv a slobôd. Spolupracovala s viacerými ľudskoprávnymi organizáciami. Hodnotné skúsenosti získala najmä ako právnička pre Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Pôsobila tiež ako poradkyňa pre oblasť právneho štátu pre Veľvyslanectvo USA.  V rámci Justičnej akadémie školila sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov v oblastiach antidiskriminačnej regulácie, medzinárodných mechanizmoch ochrany ľudských práv a o zásadách sudcovskej etiky.Od roku 2016 vyučuje právnu etiku na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

  Matej Uhlík

  Matej Uhlík
  podpredseda

  Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a na Central European University v Budapešti. Svoje akademické vzdelanie a skúsenosti si dopĺňal ako štipendista aj v rámci rôznych zahraničných pobytov, napríklad v USA, Nórsku, či na Islande. Skúsenosti s fungovaním v štátnej správe získaval na viacerých ministerstvách a úradoch a blízka je mu aj spolupráca s mimovládnym sektorom. Pred svojím vymenovaním na pozíciu podpredsedu pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR v rámci jeho Analytického centra, kde sa podieľal sa na viacerých výskumných a rozvojových projektoch.

  Nikola Jaborníková

  Nikola Jaborníková
  Riaditeľka Právneho odboru

  Nikola Jaborníková absolvovala štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole. Po štúdiu pracovala a získala prehľad či už z pozície právničky v súkromnom sektore, tak aj vo verejnom sektore. Zameriavala sa najmä na oblasť verejného obstarávania, má skúsenosti aj ako advokátska koncipientka v oblasti obchodného, správneho, pracovného a občianskeho práva.
  Pred tým ako nastúpila na ÚOO pracovala na Úrade pre verejné obstarávanie, kde viedla správne konania a zastupovala inštitúciu pred súdmi. Na Úrade na ochranu oznamovateľov vníma ako dôležitú výzvu tvoriť nový štandard štátnej inštitúcie, ktorá je proklientská a profesionálna.