Logo UOO

  Náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu na základe § 7 zákona o ochrane oznamovateľov

  Zamestnávateľ môže urobiť právny úkon alebo vydať rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, len so súhlasom úradu. Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa pracovnoprávnym úkonom priznáva nárok alebo ak ide o pracovnoprávny úkon súvisiaci so skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je dôsledkom právnej skutočnosti, ktorá nezávisí od posúdenia zamestnávateľa.

  Túto žiadosť podáva zamestnávateľ.

  Žiadosť zamestnávateľa o udelenie súhlasu úradu s navrhovaným pracovnoprávnym úkonom voči chránenému oznamovateľovi má obsahovať:

  • označenie zamestnávateľa,
  • meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt chráneného oznamovateľa,
  • označenie pracovnoprávneho úkonu, na ktorý zamestnávateľ žiada súhlas úradu (napríklad výpoveď),
  • odôvodnenie potreby vykonania pracovnoprávneho úkonu,
  • prílohy (pracovný zmluva, písomnosti potvrdzujúce dôvody výpovede).

  Ako podať žiadosť:

  • poštou v listinnej podobe na adresu úradu, podpísané vlastnoručným podpisom žiadateľa,
  • ústne do zápisnice úradu v podateľni (v čase úradných hodín),
  • elektronicky, s kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa, teda prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.