Logo UOO

  Rok 2024 sme začali so 17 oznámeniami. Pozrite si naše štatistiky za prvý štvrťrok

  V prvom štvrťroku 2024 sa na úrad obrátilo vyše 100 ľudí, z toho takmer polovica cez našu telefonickú linku. Zaevidovali sme 17 nových oznámení, a to zo 49 rôznych podaní, ktoré na úrad prišli v tomto období. Naši právnici asistovali 7 oznamovateľom, ktorí žiadali o pomoc pri odvetných opatreniach za oznámenie. Navyše, za toto obdobie získali dvaja oznamovatelia status chráneného oznamovateľa od prokuratúry alebo od správneho orgánu.

  stvrtrocne_data_UOO_2024_q1
  Vysvetlivky

   

  Počet ľudí, ktorí sa na úrad obrátili – počet ľudí, ktorí sa na ÚOO obrátili prostredníctvom formulára, telefonickej linky, poštou a ďalšími komunikačnými kanálmi.

   

  Počet konaní úradu – počet konaní zahŕňa konania súvisiace s ochranou oznamovateľov, kontrolnú činnosť, konania súvisiace s udelením pokuty, konanie o priestupku za porušenia povinností zamestnávateľov a iných povinných osôb, ale aj odmeny, ako aj pomoc oznamovateľom pri odvetných opatreniach a oznámeniach a iné.

   

  Počet prípadov odvetných opatrení – táto kategória uvádza počet podaní na úrad, v ktorých oznamovatelia žiadajú o pomoc pri odvetných opatreniach, pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu, ale aj počet konaní úradu o priestupku alebo pokute za odvetné opatrenia voči oznamovateľom.

   

  Počet prijatých oznámení – počet oznámení, ktoré ÚOO prijal ako orgán príslušný na prijímanie externých oznámení a ktoré sa dotýkali skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania a majú presah na verejný záujem.

   

  Počet oznamovateľov, ktorí získali ochranu – počet oznamovateľov, ktorí urobili kvalifikované oznámenie a ktorým bola udelená ochrana prokuratúrou alebo iným správnym orgánom.

   

  Počet prípadov s trestným oznámením – počet prípadov riešených ÚOO v danom štvrťroku, v ktorých bolo podané trestné oznámenie. Zahŕňa trestné oznámenia v už existujúcich prípadoch, aj nové prípady, v ktorých už bolo podané trestné oznámenie.

   

  Počet prípadov s podaním na správny orgán – počet prípadov riešených ÚOO v danom štvrťroku, v ktorých bolo podané podanie na správny orgán. Zahŕňa nové podania na správne orgány v už existujúcich prípadoch, aj nové prípady, v ktorých už bolo podané podanie.

  Podobné články