Logo UOO

  Tretí štvrťrok na úrade: Obrátilo sa na nás až 153 ľudí a pribudlo osem chránených oznamovateľov

  V treťom štvrťroku tohto roka sa výraznejšie zvýšil počet ľudí, ktorí sa obrátili na náš úrad. V priebehu mesiacov júl až september ich bolo až 153. Čo nás rovnako teší je, že sa zvyšuje aj počet prípadov, ktoré spadajú do našej pôsobnosti.

  Zo strany verejnosti pokračoval najmä dopyt po odborných usmerneniach v súvislosti s novelou zákona o ochrane oznamovateľov. Vzhľadom na to, že v júli a septembri vstúpili do platnosti nové ustanovenia zákona, zaznamenali sme výrazne viac otázok, ako ich v praxi naplniť. Vypracovali sme preto dokument s najčastejšími otázkami k novele s našimi odpoveďami.

  Okrem toho úrad zaevidoval až osem nových ochrán udelených prokuratúrou alebo iným správnym orgánom oznamovateľom, ktorí urobili kvalifikované oznámenie. Teda oznámenie, ktoré prispelo alebo môže prispieť k objasneniu závažnej nezákonnej činnosti alebo k zisteniu či usvedčeniu páchateľa.

  Vysvetlivky

  Počet ľudí, ktorí obrátili na úrad – počet ľudí, ktorí sa na ÚOO obrátilo prostredníctvom formulára, telefonickej linky, poštou a ďalšími komunikačnými kanálmi.

   

  Počet riešených prípadov v pôsobnosti úradu – počet riešených prípadov zahŕňa oznámenia, poradenstvo oznamovateľom, konania súvisiace s ochranou oznamovateľov, poradenstvo právnickým osobám, expertnú činnosť, kontrolnú činnosť a iné.

   

  Počet prijatých oznámení – počet oznámení, ktoré ÚOO prijal ako orgán príslušný na prijímanie externých oznámení a ktoré sa dotýkali skutočností, o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania a majú presah na verejný záujem.

   

  Počet oznamovateľov, ktorí získali ochranu – počet oznamovateľov, ktorí urobili kvalifikované oznámenie a ktorým bola udelená ochrana prokuratúrou alebo iným správnym orgánom.

   

  Počet prípadov s trestným oznámením – počet prípadov riešených ÚOO v danom štvrťroku, v ktorých bolo podané trestné oznámenie. Zahŕňa trestné oznámenia v už existujúcich prípadoch, aj nové prípady, v ktorých už bolo podané trestné oznámenie.

   

  Počet prípadov s podaním na správny orgán – počet prípadov riešených ÚOO v danom štvrťroku, v ktorých bolo podané podanie na správny orgán. Zahŕňa nové podania na správne orgány v už existujúcich prípadoch, aj nové prípady, v ktorých už bolo podané podanie.

  Podobné články